Pravidla spotřebitelské soutěže
„KAŽDÝ LOS VYHRÁVÁ!“

I. Úvodní ustanovení

Obchodní společnost NEOLUXOR, s.r.o., IČO: 62577620, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1067/25, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32816, organizuje na území České republiky v období od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019 spotřebitelskou soutěž pod názvem „KAŽDÝ LOS VYHRÁVÁ“ (dále jen „soutěž“).

Níže uvedená pravidla jsou závazným dokumentem upravujícím podmínky vyhlášené soutěže. Pravidla soutěže jsou platná pro všechny účastníky soutěže v České republice a jsou zveřejněna na webové stránce www.luxor.cz/kazdylosvyhrava.

II. Vyhlašovatel soutěže

Organizátorem spotřebitelské soutěže je obchodní společnost NEOLUXOR, s.r.o., IČO: 62577620, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1067/25, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32816 (dále jen „organizátor“).

III. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se stává každý zákazník knihkupectví Luxor, který v období od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019 uskuteční v jakékoli kamenné prodejně knihkupectví Luxor nákup nad 399 Kč a obdrží tudíž zdarma stírací los (dále jen „los“).

Zákazník může nákup opakovat bez omezení a účastnit se tak soutěže vícekrát.

Z účasti na soutěži jsou podle těchto pravidel vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k organizátorovi, jakož i k osobám s organizátorem personálně či majetkově spojeným.

Z účasti na soutěži budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní podmínky soutěže. Z účasti na soutěži budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými mravy. O vyloučení z účasti na soutěži rozhoduje organizátor.

IV. Termín soutěže

Soutěž se uskuteční v období od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019.

Na výhru lze uplatnit nárok nejpozději do 31. 5. 2019, po tomto datu již nárok uplatnit nelze.

Všechny výhry, na něž bude výherci uplatněn nárok dle platných pravidel a při splnění podmínek, budou organizátorem předány výherci po vzájemné domluvě nejpozději do 30. 6. 2019.

V. Pravidla soutěže

Ke každému nákupu nad 399 Kč uskutečněnému v jakékoli kamenné prodejně knihkupectví Luxor v období od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019 obdrží zákazník zdarma jeden stírací los.

Každý los vyhrává jednu z výher. Druh výhry je uveden pod stíracím políčkem.

Výherce se o výhru musí přihlásit v libovolném kamenném knihkupectví Luxor. Nárok na výhru musí prokázat výherním losem. Bez předložení losu a jeho kontroly nelze výhru vydat.

Výhra bude zákazníkovi vydána na pokladně kamenné prodejny knihkupectví Luxor, kde byla výhra uplatněna, nebo mu bude doručena na jím uvedenou adresu.

Pravidla pro čerpání výher „slevy na další nákup v hodnotách 30 %, 20 % a 10 %“
Výhry v podobě slevy na další nákup se nevztahují na učebnice a již zlevněné zboží. Tyto slevy nelze sčítat se slevami Knižního klubu PREMIUM ani kombinovat s jinými slevami.

Zapojení Knižního klubu PREMIUM do spotřebitelské soutěže
Členové knižního klubu PREMIUM získávají losy za své nákupy na pokladnách Knižního klubu za stejných podmínek. Na pokladnách Knižního klubu nelze uplatnit nárok na výhru. Lze jej uplatnit pouze na pokladnách LUXOR.

VI. Výherce soutěže

Výhercem soutěže je každý účastník soutěže, neboť každý los obsahuje nějaký druh výhry. Druh výhry je uveden pod stíracím políčkem losu.

VII. Výhry vložené do soutěže

Do soutěže byly vloženy tyto výhry: 1× automobil MINI One, 5× voucher na dovolenou od CA INVIA v hodnotě 30 000 Kč, 50× kávovar Nespresso, 50× balíček 50 knih dle výběru knihkupectví Luxor, 5 000× kniha ze speciální nabídky knihkupectví Luxor. Dále slevy na další nákup v hodnotách 30 %, 20 % a 10 %.

Druh výhry je uveden pod stíracím políčkem. Fotografie výher použité pro propagaci jsou ilustrační.

VIII. Způsob předání výhry

Nárok na výhru uplatňuje výherce na pokladně libovolné kamenné prodejny knihkupectví Luxor. Zde je povinen předložit los ke kontrole zástupci organizátora (tj. zaměstnanci knihkupectví Luxor). Zástupce organizátora los ověří a před předáním výhry jej výherci odebere. Pokud výherce odmítne los vydat, nemůže být výhra předána.

Výhra bude výherci vydána přímo na pokladně libovolné kamenné prodejny knihkupectví Luxor, nebo mu bude doručena na jím uvedenou adresu.

Výhru lze uplatnit do 31. 5. 2019. Po tomto datu si již nelze uplatnit nárok na výhru.

Všechny výhry, na něž bude výherci uplatněn nárok dle platných pravidel a za splnění podmínek, budou organizátorem předány výherci do 30. 6. 2019.

Způsob předání a doručení výhry výherci
Výhry „slevy na další nákup v hodnotách 30 %, 20 % a 10 %“ uplatní výherce na příští nákup v libovolné kamenné prodejně knihkupectví Luxor. Za účelem uplatnění výhry v podobě slevy musí výherce předložit los ke kontrole zástupci organizátora. Los bude výherci před předáním výhry (tj. zlevněním nákupu) odebrán. Pokud výherce odmítne los vydat, nemůže být výhra v podobě slevy uplatněna.

Výhra „kniha ze speciální nabídky knihkupectví Luxor“ bude výherci vydána na pokladně libovolné kamenné prodejny knihkupectví Luxor. Za účelem předání výhry musí výherce předložit los ke kontrole zástupci organizátora. Los bude výherci před předáním výhry odebrán. Pokud výherce odmítne los vydat, nemůže být výhra předána.

Výhra „balíček 50 knih dle výběru knihkupectví Luxor“ a „kávovar Nespresso“ bude výherci doručena přepravcem na jím uvedenou adresu. Za účelem doručení a předání výhry je výherce povinen na pokladně kamenné prodejny knihkupectví Luxor předložit los ke kontrole, odevzdat los zástupci organizátora a vyplnit formulář, v němž uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo). Bez vyplněného formuláře není možné výhru doručit a předat. Vyplněný a podepsaný formulář slouží výherci jako potvrzení o výhře. Výherce je tedy povinen jej uchovat a v případě potřeby předložit ke kontrole. Formulář musí být ve dvou vyhotoveních vyplněn a podepsán oběma stranami, tj. výhercem a zástupcem organizátora. Výhra je považována za předanou v okamžiku jejího doručení přepravcem.

Výhra „voucher na dovolenou od CA INVIA v hodnotě 30 000 Kč“ a „automobil MINI One“ bude výherci doručena a předána zástupcem organizátora dle předchozí domluvy. Za účelem doručení a předání výhry je výherce povinen na pokladně kamenné prodejny knihkupectví Luxor předložit los ke kontrole, odevzdat los zástupci organizátora a vyplnit formulář, v němž uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo). Bez vyplněného formuláře není možné výhru doručit a předat. Vyplněný a podepsaný formulář slouží výherci jako potvrzení o výhře. Výherce je tedy povinen jej uchovat a v případě potřeby předložit ke kontrole. Bez vyplněného formuláře není možné výhru doručit a předat. Před převzetím výhry je výherce dále povinen vyplnit potvrzení o převzetí výhry, v němž uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo). Bez vyplněného potvrzení o převzetí výhry není možné výhru předat. Potvrzení o převzetí výhry musí být ve dvou vyhotoveních vyplněno a podepsáno oběma stranami, tj. výhercem a zástupcem organizátora.

IX. Změna podmínek soutěže a ukončení soutěže

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na zrušení soutěže nebo změnu pravidel, která není v rozporu s právními předpisy upravujícími spotřebitelskou soutěž.

X. Osobní údaje, autorská díla

Osobní údaje účastníků soutěže se zpracovávají pouze za účelem účasti v soutěži a za účelem doručení a předání výhry. Bližší informace o zpracování osobních údajů, dalších účelech zpracování, předávání údajů mimo EU a vašich právech najdete zde.

XI. Přílohy

Příloha 1: Formulář ke spotřebitelské soutěži KAŽDÝ LOS VYHRÁVÁ
Příloha 2: Potvrzení o převzetí výhry ke spotřebitelské soutěži KAŽDÝ LOS VYHRÁVÁ

Oba dokumenty jsou součástí tohoto ujednání a vztahují se na ně stejná práva i podmínky.

XII. Závěrečná ustanovení

Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), výhru není možno vymáhat soudní cestou. Na výhru není právní nárok a nárok na výhru nelze převést na jinou osobu. Není možné uplatnit nárok na výhru v alternativní podobě. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídajících hodnot. Odpovědnost organizátora za případné vady výher se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tyto podmínky nabývají účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení soutěže. Pro případ existence rozdílných znění podmínek soutěže je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na internetové adrese www.luxor.cz/kazdylosvyhrava.

Osoby, které se zúčastní soutěže, vyjadřují svůj souhlas se závazností podmínek.

V případě rozporu ustanovení podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže se budou aplikovat příslušná ustanovení těchto podmínek. V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou tyto řešeny rozhodnutím organizátora soutěže.

Každý má právo nahlédnout do těchto podmínek a požádat o jejich kopii. Podmínky jsou dostupné na internetové adrese www.luxor.cz/kazdylosvyhrava.

V Praze dne 26. 3. 2019

Každý los vyhrává

Náš web zlepšujme pomocí cookies. Do vašeho zařízení ukládáme také cookies třetích stran. Pokud nám dáte souhlas, můžeme náš web také přizpůsobit podle vašeho chování při jeho prohlížení a s vaším souhlasem tyto informace také předat reklamním společnostem a sociálním sítím, aby vám zobrazily cílenou reklamu nebo za účelem e-mailového oslovení. Svůj souhlas můžete odvolat a vybrané cookies odmítnout prostřednictvím linků níže. Více informací Změnit nastavení Rozumím