ÚPLNÁ PRAVIDLA marketingové soutěže „Velká vánoční soutěž o iPhone“

14. 11. 2016 v 07.00

ÚPLNÁ PRAVIDLA marketingové soutěže „Velká vánoční soutěž o iPhone“

1. PROVOZOVATEL SOUTĚŽE 

Provozovatel marketingové soutěže: EUROMEDIA GROUP, a.s., IČO: 497 09 895, DIČ: CZ49709895, sídlo: Nádražní 896/30, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21754

(dále jen „Provozovatel“).

Technické zabezpečení SMS zpráv

MobilBonus s.r.o., IČO: 26935830, DIČ: CZ26935830, sídlo: Úvoz 173/18, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 46667.

2. DOBA PLATNOSTI A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Marketingová soutěž se koná od 14.11.2016 včetně do 23.12.2016 včetně na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“) v následujících provozovnách společností NEOLUXOR, s.r.o., IČO: 625 77 620, NEOPALLADIUM, s.r.o., IČO: 271 86 679, a Neoluxor Books, a.s., IČO: 242 59 802:

NEOLUXOR, s.r.o.:

 • Palác knih Luxor na adrese Václavské náměstí 41, Praha 1;
 • OC Futurum na adrese Brněnská 1825/23a, 500 09 Hradec Králové;
 • Knihkupectví Chodov na adrese Centrum Chodov, Praha 4, Roztylská 2321/19, 140 00 Praha 4;
 • Knihkupectví Dejvická na adrese Vestibul metra A - Dejvická, 160 00 Praha 6;
 • Knihkupectví Flora na adrese OC Atrium Flora, Vinohradská 151/2828, 130 00 Praha 3;
 • Knihkupectví Palladium na adrese NC Palladium, Náměstí Republiky 1, 110 00 Praha 1;
 • Knihkupectví Florentinum na adrese Obchodní pasáž Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1;
 • Knihkupectví Quadrio na adrese Obchodní centrum Quadrio, Spálená 2121/22, 110 00 Praha 1;
 • Central Kladno na adrese Petra Bezruče 3388, 272 01 Kladno;
 • Knihkupectví Nový Smíchov na adrese OC Nový Smíchov, Praha 5, Plzeňská 8, 150 00 Praha 5;

NEOPALLADIUM, s.r.o.:

 • Knihkupectví Hlavní nádraží na adrese Hlavní nádraží, Wilsonova 8, 120 00 Praha 2;

Neoluxor Books, a.s.:

 • Knihkupectví Novodvorská Plaza na adrese OC Novodvorská Plaza, Novodvorská 1800/136, 142 00 Praha 4;
 • Knihkupectví Galerie Harfa na adrese Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, 190 93 Praha 9 – Libeň;
 • Knihkupectví Europark Štěrboholy na adrese OC Europark Štěrboholy, Nákupní 389/3, 102 00 Praha 10;
 • Knihkupectví DBK Budějovická na adrese OC DBK Budějovická, Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4

(dále jen „prodejna Neoluxor“).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).Účastníci soutěže mladší 18 let se mohou této soutěže zúčastnit se souhlasem zákonného zástupce a tento je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.

Účastník se soutěže zúčastní tím způsobem, že (i) v době konání soutěže učiní v libovolné výše uvedené kamenné prodejně Neoluxor nákup v hodnotě 599 Kč a více a (ii) následně ten samý den nebo následující den do 23:30 hod. (s výjimkou posledního dne soutěže, tj. 23.12.2016, kdy je registrace za nákup uskutečněný v tento den možná pouze v tento den do 23.30, nikoli již následující den) zaregistruje číslo dokladu ze záhlaví účtenky svého nákupu v době konání soutěže buď přes webový formulář nebo pomocí SMS zprávy zaslané na dané tel. číslo. Registrací čísla dokladu ze záhlaví účtenky soutěžící potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

O provedení registrace Provozovatel nebo jím pověřená osoba informuje účastníka soutěže emailem (v případě online registrací) nebo SMS (v případě registrací do soutěže pomocí SMS zpráv).

Registrace pomocí webového formuláře:

URL: www.neoluxor.cz/soutez

Soutěžící registruje jméno a příjmení, email, tel. číslo a číslo číslo dokladu ze záhlaví účtenky.

Provozovatel neodpovídá za technické chyby související s online registrací, tj. zejména výpadky sítě a poruchy technických zařízení.

Registrace pomocí SMS zprávy LUXOR(mezera)ČÍSLO DOKLADU(mezera) na číslo 9001003

(např. LUXOR 10309540)

Cena soutěžní SMS zprávy je 3 Kč vč. DPH.

Technicky zabezpečuje společnost: MobilBonus s.r.o., IČO: 26935830.

Provozovatel ani technický poskytovatel MobilBonus s.r.o. neodpovídají za technické chyby související s doručováním SMS zprávy, tj. zejména za jejich nedoručení či chybné doručení.

Soutěžící je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení nákupu - za účelem prokázání oprávněnosti jeho účasti v soutěži a vydání výhry (dále jen „Účtenka“). Pokud Soutěžící nepředloží na vyžádání Provozovatele či jím pověřené osoby nebo k prokázání výhry Účtenku splňující podmínky těchto pravidel, tj. Účtenku se shodným číslem dokladu ze záhlaví účtenky uvedenou v registračním formuláři nebo v soutěžní SMS tohoto soutěžícího, bude ze soutěže vyřazen bez nároku na výhru.

Každý účastník se může soutěže zúčastnit opakovaně. S jednou Účtenkou se však lze soutěže účastnit pouze jedenkrát, tzn., že účastník soutěže může zaregistrovat číslo stejného dokladu ze záhlaví účtenky pouze jedenkrát. Každá další registrace se stejným číslem dokladu ze záhlaví účtenky bude ze soutěže vyřazena.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny, příp. z ní budou vyřazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, výhra se nepředá a byla-li již předána, účastník soutěže je povinen ji vrátit Provozovateli. V takovém případě nastupuje namísto tohoto neoprávněného výherce náhradní výherce v souladu s principy určení výherce soutěže uvedenými v těchto pravidlech.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele, jakož i ostatních provozovatelů provozoven uvedených v čl. 2. těchto pravidel výše, technického poskytovatele služeb SMS zpráv MobilBonus s.r.o., jakož i poskytovatele služeb webového rozhraní soutěže a dále osoby, které jakýmkoliv jiným způsobem nevyhoví těmto pravidlům soutěže.

4. VÝHRY V SOUTĚŽI, VÝHERCI, INFOLINKA TECHNICKÉHO POSKYTOVATELE A PŘEDÁNÍ VÝHER V SOUTĚŽI

4.1. Výhry:

40 ks – iPhone 6s

60 ks –  iPhone SE

4.2. Určení výherců

Předem jsou stanoveny výherní časy (VČ) a soutěžící se snaží zaregistrovat číslo dokladu ze záhlaví své účtenky, pokud možno, co nejblíže k některému VČ s tím, že čas registrace bude zaznamenán s přesností na tisícinu vteřiny (formát 00:00:00:000), přičemž není rozlišováno mezi časy online a SMS registrací (nejpřesnější čas – viz dále – je vybírán ze všech registrací bez rozlišení způsobu registrace).

V pracovní dny od 14.11.2016 včetně do 23.12.2016 včetně a 17.11.2016 budou každý soutěžní den určeni 2 výherci a v těchto dnech tak bude rozděleno 60 výher. Ve dnech 19.11.2016, 20.11.2016, 26.11.2016, 27.11.2016, 3.12.2016, 4.12.2016, 10.12.2016, 11.12.2016, 17.12.2016 a 18.12.2016 (víkendy) budou každý soutěžní den určeni 4 výherci a v těchto dnech tak bude rozděleno 40 výher. Jako výherní Účtenka bude označena taková, která byla zaregistrována do databáze přes webový formulář nebo do SMS centra technického poskytovatele MobilBonus s.r.o. nejblíže k některému VČ (jedno kterému) ve srovnání všech VČ v jednom dni a splnila všechny podmínky soutěže. V pořadí prvý výherce s nejbližší registrací k některému z VČ v rámci soutěžního dne obdrží iPhone 6s, každý další výherce v pořadí v rámci stejného soutěžního dne obdrží iPhone SE. Bude-li více výherců se stejným nejbližším časem registrace k některému z VČ v rámci daného soutěžního dne, uplatní se pravidla uvedená níže.

Bude-li více Účtenek se shodným nejbližším časem registrace k některému VČ (přičemž se může jednat i o různé VČ v rámci jednoho soutěžního dne) v porovnání všech VČ v jednom dni, o pořadí výherců až do stanoveného počtu výher pro příslušný soutěžní den rozhoduje vyšší hodnota nákupu na Účtence (případným třetím hodnotícím kritériem při rovnosti hodnoty nákupu je nižší výherní čas, tj. dřívější registrace v rámci daného soutěžního dne); v takovém případě (je-li již dosažen stanovený počet výher pro daný soutěžní den - viz výše počty výher pro jednotlivé soutěžní dny) se druhá, příp. další výherní Účtenky ve smyslu následujícího odstavce neurčují, resp. se určí v odpovídajícím redukovaném počtu, aby bylo dosaženo maximálního počtu výherců pro daný soutěžní den (viz výše počty výher pro jednotlivé soutěžní dny).

Jako druhá, příp. další výherní Účtenka až do stanoveného počtu výher pro příslušný soutěžní den bude označena taková, která byla doručena do databáze přes webový formulář nebo do SMS centra technického poskytovatele MobilBonus s.r.o. jako druhá, příp. další nejblíže k některému VČ ve srovnání všech VČ v jednom dni a splnila všechny podmínky soutěže. Bude-li více takových Účtenek se shodným druhým, příp. dalším nejbližším časem registrace k některému VČ (přičemž se může jednat o různé VČ v rámci jednoho soutěžního dne) v porovnání všech VČ v jednom dni, o pořadí výherců až do stanoveného počtu výher pro příslušný soutěžní den rozhoduje vyšší hodnota nákupu na Účtence (případným třetím hodnotícím kritériem při rovnosti hodnoty nákupu je nižší výherní čas, tj. dřívější registrace v rámci daného soutěžního dne); v takovém případě (je-li již dosažen stanovený počet výher pro soutěžní den - viz výše počty výher pro jednotlivé soutěžní dny) se další výherní Účtenky ve smyslu tohoto odstavce neurčují, resp. se určí v odpovídajícím redukovaném počtu, aby bylo dosaženo maximálního počtu výherců pro daný soutěžní den (viz výše počty výher pro jednotlivé soutěžní dny).

Soutěžní Účtenky jsou vyhodnocovány za jeden celý soutěžní den. Po provedené registraci bude soutěžícímu zaslán potvrzující email (při online registraci přes webové rozhraní – formulář) nebo SMS (při registraci pomocí SMS).

Výherní časy v jednotlivé soutěžní dny (viz výše) jsou: 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30.


K vyhodnocení časů registrací dochází automaticky na základě sloučení dat z SMS a online registrací z předchozího dne, a to následující den do 12.00.

4.3. Infolinka pro SMS registrace:

Soutěžící mohou pro více informací ohledně zasílání soutěžních SMS využít infolinku společnosti MobilBonus s.r.o., +420 777717535 (Po - Pá 08.00 – 16.00 h), help@mobilbonus.cz.

4.4. PŘEDÁNÍ VÝHER V SOUTĚŽI

Vždy po ukončení soutěžního dne a vyhodnocení výherců (viz výše automatické vyhodnocení časů registrací) budou čísla dokladu ze záhlaví účtenek vyvěšena na webu soutěže na URL adrese: www.neoluxor.cz/soutez. Dále budou výherci pro předání výhry v den vyvěšení jejich jmen na webu soutěže kontaktováni telefonicky zaměstnancem Provozovatele nebo jím pověřenou osobou. Pokud se nepodaří výherce zastihnout, Provozovatel nebo jím pověřená osoba mu zašle oznamovací SMS o tom, že vyhrál v soutěži.

Výherce je povinen si výhru vyzvednout nejpozději do 31.12.2016, nestanoví-li tato pravidla jinak. Výhry je možné vyzvednout v provozní době v kamenné prodejně Neoluxor, Václavské náměstí, Praha 1 (dále jen „Centrála“). Pokud tak výherce neučiní, výherce ztrácí nárok na výhru, není možné ji nárokovat a výhra, na kterou ztratil výherce nárok, nebude zařazena zpět do soutěže.

Výherce rovněž může Provozovatele požádat o zaslání výhry na jinou prodejnu Neoluxor v České republice uvedenou výše v čl. 2. těchto pravidel (dále jen „Pobočka“). Výherce tak musí učinit do doby vyzvednutí výhry dle předchozího odstavce, tj. do 31.12.2016, a do konce provozní doby Centrály Neoluxor v tento den. Výherce může požádat o doručení výhry na Pobočku prostřednictvím emailu nebo SMS s uvedením čísla výherní Účtenky, ke které se výhra, o jejíž zaslání na Pobočku výherce žádá, vztahuje, a dostatečné identifikace konkrétní Pobočky, na kterou má být tato výhra Provozovatelem nebo jím pověřenou osobou zaslána. Jakmile je výhra na Pobočku doručena, zašle Provozovatel nebo jím pověřená osoba výherci SMS nebo email (podle toho, jakou formu žádosti o zaslání výhry na Pobočku výherce předtím zvolil) s oznámením, že výhra je připravena k vyzvednutí na Pobočce, kterou výherce zvolil. Výhru si musí výherce na této Pobočce vyzvednout v otevíracích hodinách nejpozději 15. pracovní den od odeslání oznamovací SMS nebo emailu dle předchozí věty (byť by takový den měl nastat po 31.12.2016). Pokud tak výherce neučiní, výherce ztrácí nárok na výhru, není možné ji nárokovat a taková výhra nebude zařazena zpět do soutěže.

Podmínkou převzetí výhry je předložení originálu dokladu o zaplacení nákupu (Účtenky). Vzhledem k tomu, že čísla výherních Účtenek jsou vyvěšena po celou dobu trvání soutěže na webové stránce Provozovatele, nemůže se soutěžící dovolávat – v případě nevyzvednutí výhry včas (viz výše) – že nebyl telefonicky kontaktován Provozovatelem nebo jím pověřenou osobou.

Výherce je povinen za účelem předání výhry předložit český doklad prokazující trvalý pobyt účastníka soutěže na území České republiky, zejména doklad totožnosti, obsahující mj. podobiznu a jméno a příjmení, které účastník uvedl při registraci v soutěži. Zákonný zástupce účastníka mladšího 18 let je vedle výše uvedeného dokladu dále povinen předložit doklad prokazující zákonné zastupování účastníka mladšího 18 let. Nesplní-li účastník, příp. jeho zákonný zástupce tuto povinnost, výherce ztrácí nárok na výhru, není možné ji nárokovat a taková výhra nebude zařazena zpět do soutěže.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Provozovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou příslušnými dodavateli poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly; dále právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ze závažných důvodů bez náhrady zrušit. Nicméně na základě změny pravidel soutěže nemohou být ze soutěže vyřazeni účastníci z důvodu, že nesplňují nové podmínky po změně pravidel, splňovali-li tito účastníci podmínky soutěže dle pravidel platných k okamžiku jejich účasti v soutěži před změnou těchto pravidel; tím není dotčeno právo Provozovatele soutěž ze závažných důvodů bez náhrady zrušit.

Výhry bude předávat Provozovatel nebo jím pověřené osoby na Centrále či Pobočce v souladu s těmito pravidly.

Provozovatel dále neodpovídá za nedoručení výhry v případě nedostavení se výherce ve lhůtě na adresu Centrály nebo Pobočky. Výherci, kteří si své výhry včas a řádně nevyzvednou, ztrácí nárok na výhru a takové výhry nebudou zařazeny zpět do soutěže.

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s těmito soutěžními pravidly.

6. OSOBNÍ ÚDAJE

Účastník soutěže registrací do soutěže:

a)  dává Provozovateli jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním jména, příjmení, emailu a čísla mobilního telefonu pro účely účasti v soutěži a užitím svého emailu a čísla svého mobilního telefonu pro další obchodní a marketingové účely Provozovatele, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (SMS, email) dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, a pokud se stane výhercem, též se zpracováním svých osobních údajů v dalším rozsahu adresa, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely Provozovatele, a to vše na dobu 5 let; v případě, že se stane výhercem, též dává bezúplatný souhlas se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce soutěže, a fotodokumentace z předání výhry s platností souhlasu po dobu 5 let. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Provozovatelem. Provozovatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího, které v souladu s právními předpisy získal jinak. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Provozovatele, a dále práva dle §§ 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu účastníka (případně výherce) se zpracováním jeho osobních údajů pro účely zveřejňování informací o soutěži, jejích účastnících a výhercích má za následek vyloučení účastníka ze soutěže, včetně ztráty nároku na výhru a byla-li již výhra převzata, povinnost takového účastníka výhru vrátit; pro vyloučení všech pochybností se důsledky odvolání souhlasu nevztahují na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů účastníka pro jiné marketingové účely, jakož i souhlasu se zasíláním obchodních sdělení; takové odvolání souhlasu za následek vyloučení účastníka ze soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, popřípadě povinnost vrácení výhry nemá.

b)  dává Provozovateli v souladu s § 84 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, bezúplatně souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukovýchzáznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy, pořízených Provozovatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher, pro komerční účely související s předmětem podnikání Provozovatele, tj. zejména velkoobchod s knihami a nakladatelská a vydavatelská činnost, na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Provozovateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Provozovatel tyto osobní projevy a záznamy účastníka soutěže v souladu s jeho určením poskytne. Odvolání souhlasu účastníka uděleného dle tohoto ustanovení má za následek vyloučení ze soutěže, ztrátu nároku na výhru a povinnost takového účastníka výhru vrátit, je-li tento účastník zároveň výhercem v soutěži.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Vzhledem k tomu, že výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění Provozovatele, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhry v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po Provozovateli či osobách, se kterými Provozovatel při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění v penězích.

Účastníci se dále zapojují do soutěže s vědomím, že nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za výhry, s čímž svojí účastí v soutěži souhlasí a svou účastí v soutěži toto potvrzují. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo v případě potřeby, na základě vlastní úvahy a v souladu s těmito pravidly změnit výhry, které získávají účastníci soutěže nebo jejich typovou specifikaci.

Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení odeslaných webových registrací a soutěžních zpráv. Do soutěže nebudou zařazeny webové registrace a soutěžní zprávy, jež nebudou, byť jen okrajově či částečně, splňovat stanovené podmínky soutěže, anebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži. Ze soutěže také budou vyřazeny registrace, které budou uskutečněny pomocí aplikací a software umožňujících automatické odesílání registrací nebo jinak napomáhající odesílání registrací skrze e-mail nebo sms, nebo registrace, které z využívání podobných aplikací nebo software budou důvodně podezřelé.

Vzhledem k tomu, že výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění Provozovatele, ke kterému by jinak nebyl povinen, Provozovatel ani technický poskytovatel příslušných služeb neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení při zasílání soutěžních zpráv či provádění soutěžních webových registrací účastníků soutěže, ani neodpovídá za doručení výher na Pobočku na žádost výherce.

Účastníci svou účastí v soutěži souhlasí s jejími pravidly a zavazují se je dodržovat. O všech sporných otázkách spojených s marketingovou akcí (soutěží) rozhoduje s konečnou platností Provozovatel. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, soutěž zkrátit či ze závažných důvodů bez náhrady zrušit, a to kdykoli v průběhu soutěže formou oznámení uveřejněného na www.neoluxor.cz/soutez.

Úplná pravidla soutěže jsou dostupná na webu soutěže www.neoluxor.cz/soutez.

V Praze, dne 11.11.2016


Komentáře k článku

(Nebude zobrazen v komentáři)

Natalie – 23. 12.
Pokud se nemýlím, 8-místný kód je uvedený nahoře na účtence, ne dole.
Filip Zahradil – 17. 12.
Stejné zmatení... účtenky z KK mají v záhlaví akorát nápis Knižní klub, číslo účtenky je pětimístné souběžně s datem. Zajímaly by mně důvody proč tomu tak je, proč mi vůbec strkají leták, pokud nemám nárok soutěžit... Zadal jsem tam tedy číslo své členské karty, které osmimístné je a nákup identifikuje (samozřejmě bych nic nevyhrál), ale co až udělám jiný nákup? Číslo totiž zůstává konstantní.
Martin Tulach – 15. 12.
Kupoval jsem knihy v Knižním klubu v Neoluxoru na Václaváku za bezmála 1300,-. Paní prodavačka mi na účtence vyznačila číslo účtenky, které je 5-ti místné, ale systém ji nebere. Tak nevím, co mám dělat! Je možné, že má Knižní klub jiná čísla než Luxor? Asi má paní, co komentovala přede mnou, pravdu.
Eva Czvalingová – 6. 12.
Dobrý den, opět mě tento typ soutěže velmi zklamal a domnívám se, že výhry jsou určeny pouze rodinným příslušníkům zaměstnanců Neoluxoru. V letáku je v pokynech jasně napsáno LUXOR(MEZERA)ČÍSLO ÚČTENKY. Číslo účtenky je pětimístné číslo, uvedené v dolní části účtenky ve stejném řádku za datem a časem nákupu. Nebo snad neumím číst? Naopak zde na webových stránkách je uvedeno LUXOR(mezera)ČÍSLO DOKLADU(mezera). To je ovšem úplně jiné číslo. Navíc nechápu proč ta druhá mezera? Dále bych chtěla upozornit, že v Neoluxoru jsem nakupovala za poslední dobu 3x a pokaždé mi prodavač vnutil leták s tím, že si "mám zasoutěžit", ovšem mé dva první nákupy nepřesahovaly částku 500Kč (čímž nenaplňuji pravidla této soutěže). Trochu to tu zavání nekalou soutěží a kdo ví, jak by si s tím poradil ÚOHS. S pozdravem, Eva Czvalingová

Náš web zlepšujme pomocí cookies. Do vašeho zařízení ukládáme také cookies třetích stran. Pokud nám dáte souhlas, můžeme náš web také přizpůsobit podle vašeho chování při jeho prohlížení a s vaším souhlasem tyto informace také předat reklamním společnostem a sociálním sítím, aby vám zobrazily cílenou reklamu nebo za účelem e-mailového oslovení. Svůj souhlas můžete odvolat a vybrané cookies odmítnout prostřednictvím linků níže. Více informací Změnit nastavení Rozumím